NOTICE

NEWS

Number Title Writer Date Inquiry
17   [2023] 연구실 인원 소식

2023-03-07

관리자  |  2023-03-07  |  Inquiry : 25

  관리자   2023-03-07   25  
16   [2023] 기초연구실지원사업(BRL) 후속 과제 선정

2023-02-15

관리자  |  2023-02-15  |  Inquiry : 27

  관리자   2023-02-15   27  
15   [2022] 양자연구교류지원사업(벨기에) 신규과제 선정

2022-12-19

관리자  |  2022-12-19  |  Inquiry : 59

  관리자   2022-12-19   59  
14   [2022] 신흥수 교수님 ASBTE Plenary speakers 선정되셨습니다.

2022-12-19

관리자  |  2022-12-19  |  Inquiry : 50

  관리자   2022-12-19   50  
13   [2022] 이진규 한양대 박사, 암젠한림생명공학상 수상

2022-11-22

관리자  |  2022-11-22  |  Inquiry : 53

  관리자   2022-11-22   53  
12   [2022] 황태연, 한유진 석사과정 학생 한국생체재료학회 우수 학술상 수상

2022-10-11

관리자  |  2022-10-11  |  Inquiry : 101

  관리자   2022-10-11   101  
11   [2022] 변하연 박사 논문 게재 승인

2022-10-11

관리자  |  2022-10-11  |  Inquiry : 76

  관리자   2022-10-11   76  
10   ​“Innovative Biomaterials and Tissue Engineering Research for Future Therapy”

2022-09-27

관리자  |  2022-09-27  |  Inquiry : 127

  관리자   2022-09-27   127  
9   [2022] 성균관대학교와 생체모사재료에 대한 공동 연구 성과 논문 게재

2022-09-22

관리자  |  2022-09-22  |  Inquiry : 77

  관리자   2022-09-22   77  
8   [2022] 이상민 박사 논문 게재 승인

2022-09-21

관리자  |  2022-09-21  |  Inquiry : 63

  관리자   2022-09-21   63